Монголија – заборавен и изолиран рај

Монголските пејзажи изгледаат како таму никогаш да не живееле луѓе.