Приказни од шест збора

...кои сепак раскажуваат многу повеќе.