Филм: 47 Ронин (47 Ronin)

Чест и одбрана на честа во феудална Јапонија