10 најубави мочуришта на Земјата

Мочуриштата се сметаат за грозоморни места, каде живите суштества умираат, а мртвите живеат. Како и да е, тие се дел од важни биосистеми и резервати на бројни цицачи, птици, водоземци и влекачи. Ова е листа на 10 најубави...