Наука, човештво, вселена: Цитати од Карл Саган

Карл Саган е американски астроном, астрофизичар, космологист, писател и што уште не, сѐ во служба на науката и нејзиното популаризирање.