Астрологијата и позајмувањето пари од пријател

Како реагирате доколку му позајмите пари на некој ваш пријател и тој не ви ги врати до договорениот период? Можете ли да му/ù ги побарате назад, без да го расипете вашето пријателство?