15 книги кои биле забранети од смешни причини

Историјата на забранети книги може да се нарече и историја на важни книги.